Szent II.János Pál Iskolaközpont logo

Szent II. János Pál Iskolaközpont

Nevelés

A Teljeskörű Nevelés

(részlet a Szent II. János Pál Iskolaközpont Pedagógiai Programjából)

A Szent II. János Pál Iskolaközpont a Teljeskörű Nevelés rendszerét alkalmazza küldetésének teljesítésében.  Ezt a rendszert világszerte eredményesen használják a Krisztus Légiója fenntartásában működő iskolákban. A Teljeskörű Nevelés a ránk bízottakra egész emberségükben tekint.  Életüket, mint egészet fogja át és kívánja Krisztushoz emelni.
A gyakorlati munkában a nevelési területeket szellemi, lelki, emberi és apostoli részekre bontjuk.  Mielőtt belefognánk ezek részletes ismertetésébe, áttekintjük azokat a kihívásokat, melyek fiataljainkat érik.

Korunk kihívásai

Minden kor kérdéseket vet fel és utakat kínál. Mi Krisztus útját akarjuk járni. Hisszük, hogy ez az igaz út, és minden korban Ő az igaz válasz. Hisszük, hogy általa lehetnek diákjaink só és kovász, tartóra helyezhető lámpás.
Korunk társadalmát fogyasztói társadalomnak nevezik – sajnos többnyire helyesen. Bár a fogyasztói társadalomhoz nem kapcsolódik tételes tanrendszer, mégis, nagyon is kézzelfoghatóan életvitelt sugall és sulykol. Ez a fő, külső kihívás, amivel szembe kell néznie  intézményünknek.
A hit ki van téve a mindent viszonylagosnak és esetlegesnek tekintő általános irányzatoknak. Inogni és porladni látszik minden erkölcsi alap. Az oktató-nevelő intézmények zöméből kiszorult a vallás; a nevelés nélkülözi a világos célokat. Ugyanakkor a fiatalok keresik az igazságot és őszinte szándékkal kutatnak: ez tükröződik a világi mozgalmak, új rendek szaporodásában és a növekvő számú hivatásban.
A fogyasztói szemléletű média átszövi és maga alá gyűri a társadalmat, mint egy hatalmas polip. Rátelepszik az emberi lelkekre és azokat célja szerint alakítja. Ez a cél pedig az, hogy fogyasztóvá tegyen. Fogyasztóvá, az élet minden területén. A legjobb fogyasztó pedig az, akinek nincs akaratereje.
A reklámok zöme sürgető birtoklási vágyat ébreszt a mulandó javak iránt, másrészt az azonnali érzéki kielégülés hajszolása felé terel. Ifjainkat elárasztják a képek, események, helyzetek, melyek arra hívnak, hogy az életet minél inkább az azonnali és közvetlen birtoklás, érzékelés és élvezet által ragadják meg.
A reklámok és számítógépes játékok vibráló képei, a fülhallgatón át bömbölő zene folytonos nyugtalanságban tartja a lelket. Az illető látszólag mozgalmas világba csöppen – valóságban árnyékvilágba vezették. Árnyékvilágba, hol a lélek zaklatottan, magányosan, üresen bolyong. Az említett okok akadályozzák a mély emberi kapcsolatok létrejöttét. Akadályozzák az összefüggések keresését, az igazság feltárulását.

Válaszunk: a Teljeskörű Nevelés módszere

Pedagógiai programunk ezen kihívást ismerve olyan fiatalokat nevel:

 • akik hiszik, hogy a legfőbb érték nem ingadozik – hanem sziklaalap;
 • akik életüket erre a sziklára építik – nem az esetlegesség homokjára;
 • akik lelkiismeretét az Egyház neveli – nem a média;
 • akik alkotni és szolgálni akarnak – nem csak fogyasztani;
 • akik képesek tartósan felelősséget vállalni és áldozatot hozni – nem pillanatnyi szeszélyek vezetik őket;
 • akik műveltsége, összefüggéseket felismerő értelme Krisztus világosságának fényében képes ítélni igaz és hamis között;
 • és akiknek akaratereje is van ahhoz, hogy mindezen jót végbe is vigyék – Egyházuk, hazájuk, közösségeik és családjuk javára.

A Teljeskörű Nevelés első célja, hogy a személy teljesebb emberré váljon és képes legyen képességeit maximálisan kibontakoztatni. Ez azt jelenti, hogy a személy alapkészségeit fejlesztjük: értelmét, jellemét, képzelőerejét és lelkiismeretét, emberi téren pedig szabadságát, társadalmi felelősségtudatát, szeretetét, motivációját, meggyőződését, hitét és vallási értékeit.

A Teljeskörű nevelés területei

Szellemi nevelés

A szellemi nevelés a gyermekek értelmi fejlődését jelenti. Gyarapszik tudásuk, fejlesztik és finomítják felfogóképességüket, megtanulnak gondolkodni és olyan szokásokat alakítanak ki, ami szellemileg érett személyiséggé teszi őket. A szellemi nevelés a keresztény hit, kultúra, tudomány és művészet tartalmának, üzenetének megértésétől függ. Mindez tantervekbe van rejtve, melyeken keresztül az óvodás megismerkedik a közösségi élet szabályaival, a napirend gyakorlatával, mindennapos hitélet megnyilvánulási formáival, az iskolás diák pedig megtanul tanulni, fejleszteni felfogóképességét, jegyzetet készíteni, lényeget kiemelni és összefoglalni, stb. Az óvodapedagógusok felkészítik a gyermekeket iskolai tanulmányaik megkezdésére, a tanárok pedig a tantervek tananyagán keresztül megtanítják a diákot elemezni, összefoglalni, összehasonlítani és különbségeket megtalálni, véleményt alkotni, azt elmondani, gondolkozni és felismerni az igazságot. Igyekszünk olyan diákokat képezni, akiknek értelme fegyelmezett és nyitott az igazság felismerésére és befogadására.
A szellemi képzés mindemellett hangsúlyt helyez a képzelőerő (kreativitás és eredetiség) és az emlékezőképesség (memória: a tudás képessége, eszközrendszer és információ, amire a tudást építeni lehet) fejlesztésére is. Mindez szeretetteljes, személyes odafigyeléssel áthatott,  de kihívásokkal teli és kreatív környezetben valósul meg, törekedve a gazdag tudásanyag és a legmodernebb tartalmak átadására.

Emberi nevelés

Az emberi nevelés a személy pszichológiai, társadalmi és fizikai dimenzióinak alakítását foglalja magában. Jellemformálást jelent és annak megtanulását, hogyan élhetjük életünket emberhez legméltóbb módon. Ez erős akarat kialakítását takarja, hogy urai legyünk önmagunknak; erények elsajátítását; a lelkiismeret nevelését és az erkölcsi elveinkhez és értékrendünkhöz való ragaszkodást. Az emberi nevelés fokozza a személy nyitottságát a jóra, a nemesre és a szépre, megismertetve vele a teremtés harmóniáját az emberrel, a természettel és a társadalommal. Ide tartozik a társasági viselkedéskultúra elsajátítása, a művészetek iránti fogékonyság fejlesztése és a testedzés is.

Lelki nevelés

A lelki nevelés lényege a mély, személyes kapcsolat kialakítása Jézussal és az Ő követése. Ez lényegében egy szeretetkapcsolat az Atyával és Jézus Krisztussal, aki annyira szeretett minket, hogy meghalt értünk, és aki minden diákot a legjobban ismer. Isten diákjainkat a Vele való tökéletes egységre, az örök dicsőségre hívja. A Szentlélek vezetésével a diákok megtanulják viselkedésüket és döntéseiket ebből a szeretetkapcsolatból kiindulva irányítani.
A lelki nevelés a diák hitének fejlesztése és szilárd erkölcsi nevelés a keresztény értékrendből kiindulva, mely a diákot saját megszentelődéséhez és életszentségéhez vezeti. Iskolánkban a lelki nevelés célja, hogy diákjainkban a következő tulajdonságokat kialakítsuk:

 • legyen érett és igaz barátságban Krisztussal, tekintse Őt barátjának, akiben megbízhat, aki a példaképe, ez személyes, szenvedélyes és hűséges Krisztus iránti szeretetében nyilvánul meg;
 • legyen erős hite, melyből a Krisztus melletti elkötelezett döntés fakad, legyen szeretetteljes és nagylelkű;
 • viseltessen gyengéd szeretettel a Szűzanya iránt, kövesse őt erényeiben, különösképpen a szeretetben, alázatosságban, tisztaságban és engedelmességben. Tekintse Máriát édesanyjának, aki megérti és vezeti őt, aki a kegyelmek forrása, példakép, segítség, hogy kitartsunk Krisztus mellett az élet viszontagságaiban;
 • legyen nagylelkű és hithű az Egyházzal szemben;
 • szeresse tevőlegesen a Szentatyát, Krisztus helytartóját és a vele egységben lévő püspököket, tanulmányozza és hirdesse a pápa tanítását, bátran álljon ki mellette;
 • lángoljon benne a szeretet élő tüze és a buzgalom a lelkek iránt.

A lelki nevelés egy megtérési, átalakulási folyamat, mely egyéni és közös erőfeszítések eredménye. Iskolánkban a következő eszközökkel igyekszünk elérni:

 • elmagyarázzuk értelmi és érzelmi szinten a hit igazságait (elsősorban hittan órákon, de igyekszünk a hit valóságát minden tantárgyba belevinni, figyelembe véve a tantárgy adta lehetőségeket);
 • neveljük lelkiismeretüket (pl. lelki vezetés, erény kampányok, magas viselkedési elvárások és normák);
 • kitüntetett helyet biztosítunk a kegyelmi életnek az iskola keretei között (pl. gyónási lehetőség, szentmisék és más liturgikus események), megtanítjuk, hogy Isten legnagyobb ajándékaként értékeljék;
 • példát mutatunk az imaéletre, lehetőséget biztosítunk a Krisztussal való találkozásra, különös tekintettel a személyes imádságra és az iskolai közös imákra;
 • lelki növekedést elősegítő környezetet biztosítunk (pl. tanár példaképek, apostoli munka lehetőségek, szeretetteljes légkör, az egység légköre, a másik ember tisztelete, rendezett környezet az iskolában).

A diákok lelki nevelésében hatalmas ereje van a nevelők keresztény tanúságtételének. A Krisztussal való személyes kapcsolat értékének közvetítésére a leghatékonyabb módszer, ha a tanárok és az iskola vezetése aktívan részt vesz lelki és szentségi életet támogató események (szentséglátogatások, imádságok, karitatív cselekedetek) szervezésében és jelenlétükkel is érzékeltetik fontosságát.

Apostoli nevelés

Az apostol szó küldöttet jelent. Az apostolnak van egy feladata, amit valakinek a nevében hajt végre, ebben az esetben Isten nevében. Az apostol az az ember, akit Isten választott, hogy elvigye szeretetről és igazságról szóló üzenetét az embereknek. Az apostol szereti Krisztust és embertársait, apostoli szíve van, ami érzékeny és reagál az emberek testi, érzelmi és lelki szükségeire. Az apostoli szív kialakulásához növekedni kell a Krisztussal való személyes szeretetben, együtt kell érezni Krisztussal és az emberiség iránti szeretetével.
Hogy diákjaink apostollá váljanak:

 • apostoli szívet alakítunk ki bennük azáltal, hogy támogatjuk személyes istenkapcsolatuk fejlődését és az emberek iránti szeretetüket, segítjük őket keresztségi ígéreteik megélésében, hogy betölthessék azt az egyedi küldetést, amire teremtettek;
 • kezdeményezésre és apostoli munkák kivitelezésére buzdítjuk őket: olyan programot szervezünk, melyben szervezési és gyakorlati részek is vannak, hogy részt vegyenek az apostoli munkák előkészítésében a koruknak megfelelő szinten.

A Teljeskörű nevelés mottója

Amint a pedagógiai programból kiderül, a teljeskörű nevelés sokkal több, mint a tanítás: a diák értelmének, akaraterejének, szívének, érzelmeinek, szabadságának és társadalmi felelősségérzetének alakítása.
A Teljeskörű Nevelés módszere küldetésünk mottójában összegezhető:

Tanítani, nevelni, formálni.

 • Tanítani: hogy a diák  kiemelkedő szinten sajátítsa el a korosztályának megfelelő tudásanyagot;
 • Nevelni: hogy a diák megszeresse a valódi értékeket, és hogy kialakuljon benne igény mindaz iránt, ami jó, igaz, nemes és szép;
 • Formálni: hogy a diák személyiségének alapja az erényekben megedzett akarat és jellem legyen.

Tanítani

A tanítás nem más, minthogy a diákok érdeklődésének felkeltésével fejlesztjük, ösztönözzük fejlődésre a diák értelmét, képességeit és készségeit. A tanárok magas színvonalú, korszerű ismereteket közvetítenek, melyek az igazságon alapszanak és megszerettetik a tanulást. Igyekszenek a diákokból a legjobbat kihozni a tanulás, a szövegértés, gondolkodás terén, hogy érettségi után képesek legyenek felsőfokú tanulmányokat folytatni és diplomát szerezni. Célunk, hogy szellemileg érett, választott szakterületükön helytállni tudó felnőttekké váljanak, és megtalálják a hivatásukat az életben. A tanítás az értelem nevelése.

Nevelni

Nevelni azt jelenti, hogy a diák szívét az erények és a hiteles értékek iránt fogékonnyá tesszük. Kifejlesztjük benne a szép, a jó és a nemes iránti vonzalmat. Neveljük érzékenységüket, képzelőerejüket, esztétikai érzéküket. Világosan kell lássák a világ, a természet és az ember kapcsolatát: mi az ember lényege, hol van a helye a teremtésben, mi létének célja, milyen kapcsolatban van Istennel.  Érett emberek nevelésére törekszünk, akik lélekben rendíthetetlenek, okosan döntenek és körültekintően ítélnek. Az erényeken és hiteles elveken alapuló élet a katolikus hit mély megértésével együtt nem más, mint az evangélium szerinti megfelelő élet. A nevelés a szív alakítása.

Formálni

A formálás azt jelenti, hogy vezetjük, irányítjuk a diákot, hogy magából a lehető legjobbat hozza ki. Igyekszünk erősíteni lelki erejét és erős, szilárd akarat kialakítására serkentjük. Törekszünk arra, hogy megtanuljanak uralkodni természetükön és elsajátítsanak olyan erényeket, melyek a jól nevelt ember tulajdonságai: őszinteség, igazság iránti fogékonyság, adott szóhoz való hűség, jó modor és beszédstílus. Mindez személyes szabadságot és önismeretet feltételez. Ahogy minden diák valamilyen szellemi képességgel rendelkezik, ugyanúgy adott alaptermészete és személyisége. Formálása azt jelenti, hogy segítünk neki megismerni és elfogadni önmagát képességeivel, tehetségével, erősségeivel és gyengeségeivel együtt, hogy a legjobbat hozza ki önmagából. Napi szinten találkoznak az akarat edzésével, a nehéz feladatokban való kitartással, a szavak és tettek összhangjával és a mások szolgálatának lehetőségével, hogy kialakítsanak magukban erényeket, megtanuljanak hiteles értékek mentén döntést hozni, egyenes lelkiismeretük legyen, hogy a jót és helyeset válasszák, és szolgálják embertársaikat. A formálás a meggyőződés, az akarat és a jellem alakítása.

1.1.       A Teljeskörű Nevelés nevelési elvei

1.      Krisztus-központúság
Iskolánk Krisztust állítja példaképnek. Ő áll erőfeszítéseink középpontjában. Minden tettünk, programunk, kezdeményezésünk, célunk és munkánk – az iskola egész éves programja – azt tükrözi, hogy törekszünk megismerni, szeretni és követni Krisztust. Ő a példakép diákjaink számára és minden a nevelő tevékenységben érintett tanár és alkalmazott számára.
2.      Szeretet, lelkesedés, meggyőződés
Az igazi formálást nem lehet rákényszeríteni valakire. A nevelőknek folyamatos és pozitív motivációval lelkesíteni kell diákjaikat, hogy szabadon válaszoljanak, tegyék magukévá az ideálokat és legyenek meggyőződve arról, hogy tetteik az igazságon alapulnak. A belső meggyőződés elkezdi aztán alakítani diákjaink erkölcsi elveit, elvezeti őket oda, hogy megismerjék, megszeressék, akarják elérni az eléjük tűzött célokat, kihívásokat. A nevelő nem követel előzetes motiválás nélkül, és ennek a motivációnak az Isten, a diák és a felebarát iránti szeretetben kell gyökereznie.
3.      Vezetővé válás
Célunk, hogy olyan vezető egyéniségeket neveljünk, akik át fogják alakítani a társadalmat az igazság és a szeretet törvényeinek megfelelően, melyet a Katolikus Egyház szociális tanítása megfogalmaz. Szeretnénk az Egyház és a társadalom számára teljeskörűen képzett férfiakat és nőket nevelni, akik hiteles keresztény vezetőként a társadalom különböző rétegeiben működve teljes egészében megújítják azt.
4.      Személyre szabott nevelés
Minden személy egyedi, Istentől kapott személyes talentumok és ajándékok kombinációja. A diákok életkörülményei azonban változatosak, függ családjuk társadalmi, anyagi, érzelmi és erkölcsi helyzetétől. Ebből adódóan a diákok nevelése egyéni szinten zajlik. Ezt elérendő iskolánk nagy hangsúlyt fektet a diákok rendszeres személyes kapcsolatára osztályfőnökével, tanáraival, valamint a lelki nevelésben segédkező papokkal és megszenteltekkel.
5.      Csapatmunka
Az iskola alapja a hatékony csapatmunka és együttműködés a vezetőség, a tanárok és a technikai dolgozók között, mellyel mindenki ugyanazokért a célokért harcol a diák érdekében. Minél szorosabb összhangban dolgoznak a tanárok és az iskola vezetése, annál hatékonyabb a magas szintű oktatás és a teljeskörű nevelés. A tanárok a nevelési elvekkel való összhangjukból fakadó lendületükkel hiteles példaként állnak majd a diákok előtt óráikon, ami fokozza az iskolában a diákokért dolgozó közösség hatékonyságát.
6.      Magas tanulmányi színvonal
Az iskola célkitűzése, hogy magas színvonalú szellemi képzést nyújtson a diákoknak. Az órák tananyagban gazdagok, alaposak és jól tervezettek. Célunk a tantárgyak iránti érdeklődés felkeltése, a gondolkodás fejlesztése és az összefüggések megláttatása, felhasználva a korábban tanultakat. A gimnáziumi képzés célja, hogy diákjainkat felkészítsük felsőfokú tanulmányok folytatására, és stabil nyelvtudást adjunk két idegen nyelven.
7.      Meghatározott célok
Fontosnak tartjuk, hogy tanítási célkitűzéseink összhangban legyenek az egyes osztályok elé tűzött célokkal. Az iskolai célkitűzések keretein belül osztály- és egyéni szinten is támasztunk külön célkitűzéseket a helyzetnek és adottságoknak megfelelően.
8.      Családok bevonása
Ahhoz, hogy nevelési programunk hatékony lehessen, a családokkal való kapcsolatra és párbeszédre van szükségünk. A család az a legfontosabb hely, ahol a diák iskolán kívüli élete elsősorban zajlik; itt fejlődik személyisége, jelleme, magatartása. Az iskola rendszeres kapcsolattartást javasol annak biztosítására, hogy az iskolában tanultakkal összhangban álljon a családi elvárás, és ezáltal a család és az iskola kölcsönösen támogassa egymást.
9.      Szociális felelősségtudat
Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink figyelmét felhívjuk a valós társadalmi problémákra, és megtanítsuk őket, hogyan válaszolhatnak ezekre. Szeretetszolgálati lehetőségeket szervezünk, hogy diákjaink kapcsolatba kerüljenek emberekkel és helyzetekkel, ahol a szenvedés és az igazságtalanság érezhető. Szeretnénk felébreszteni diákjainkban a társadalmi felelősség iránti érzékenységet, mely felnőttként majdan további gyümölcsöket terem.
10.  Életen át tartó folyamat
A teljeskörű nevelés életre szóló vállalkozás. Az iskola keményen harcol azért, hogy táplálja és erősítse a tanulás szeretetét, a tudás és a lelki megújulás iránti vágyat. Tanáraink hivatástudatukkal, lendületükkel és folyamatos szakmai fejlődésükkel természetes módon képviselik ezt diákjaink előtt.